Пенсионноосигурителните дружества са получили общо 60 966 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг през първото тримесечие. Това показват данни на Комисията за финансов надзор. 53 769 осигурени българи са променили своя фонд за допълнително пенсионно осигуряване.

В сравнение с четвъртото тримесечие на миналата година броят на желаещите такава промяна все пак намалява - с 2 188 човека или 3,91 на сто. През първото тримесечие 49 583 българи са пожелали промяна в универсалните пенсионни фондове, а при професионалните фондове това са направили 3 674 човека, допълва “Vesti.bg”. Най-малко осигурени са променили участието си в доброволните пенсионни фондове – само 512 .

Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, което е променило участието си през периода между януари и март, е 3 430,26 лева. Относителният дял на прехвърлените средства спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 1,28 на сто, на професионалните – 1,40 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0,12 на сто.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.