Първият по рода си в България Информационен регистър на варненското недвижимо културно наследство бе представен в Дома на архитекта във Варна. Сайтът https://www.varnaheritage.com/ съдържа специализирана графична и документална информация за 510 обекта – сгради със статут на културна ценност, 105 археологически обекта и 150 сгради без статут - предложени за ново деклариране.

Регистърът предоставя подробна и изчерпателна информация и възможност за търсене на обектите по различни критерии. Оптимизиран и пригоден за ползване от институции, специалисти, собственици, изследователи и почитатели на историята на град Варна.

Близо година малък екип от ентусиасти работи безвъзмездно по осъществяването на сайта. Екипът се състои от арх. Ирина Рачева (съдържание и редакция), Даниел Ефтимов (фотозаснемане и техническа обработка) и Давид Пенев (разработка на сайт).

Сайтът предоставя абсолютно свободен достъп до дигитална база данни, систематизирана според българската нормативна база, съобщи “Радио Варна”.

Главният архитект на община Варна Виктор Бузев поздрави създателите на Регистъра и обеща да се потърсят варианти общината да подпомогне финансово сайта с цел поддържане и обогатяване на информацията за варненското невдижимо културно наследство.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.