Балканците са сред най-големите емигрантски общности във Федералната република. На първо място сред чужденците, установили се за постоянно, са турците. Те представляват 13% от германските граждани от чуждо произход. В първата тройка попадат още поляци и руснаци, чийто процент е съответно 11% и 7%.

Румънците са близо 750 000, като 428 000 от тях са мъже и едва 320 000 – жени.

Според данните на Федералното статистическо ведомство през 2019 г. 26% от населението на страната е с миграционен произход. 11,1 милиона са германските граждани с чуждестранни корени, а 10,1 милиона са живеещите в Германия граждани на чужда държава. 65% от всички граждани с миграционен произход в Германия произхождат от друга европейска страна. Общо 13,8 милиона са от Европа, а 7,5 милиона – от държава в ЕС, отбелязва „Дойче веле“, цитирани от "БГНЕС"..

Много от чужденците работят основно в нископлатени професии. 55% от всички заети в сферата на хигиенизирането през 2019 година са имали чуждестранен произход, става ясно още от данните. 38% от работещите в логистиката и производството на храни също имат корени извън Германия. Това важи и за 30% от болногледачите и 28% от продавачите в магазини. Хората с миграционен произход са обаче твърде слабо представени в медицинската сфера (21%), в образователните институции (11%), както и в полицията и съдебната система (7%).

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.