36 154 000 лв. са похарчени досега за строежа на българския участък от газопровода “Турски поток”. Това става ясно от писмен отговор на депутатско питане на министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Тя посочва, че съгласно скючения договор с “Консорциум Аркад” “Булгарстансгаз ЕАД е платила авансово 127 822 970 евро без ДДС.

В друг отговор министър Петкова посочва, че проектът за газовата връзка с Гърция се намира в строителна фаза, а към октомври са разчистени 141,59 км от полоса при обща дължина на трасето 182,60. Готови са за полагане близо 100 км тръби, а към момента текат изкопни дейности и се полага завареният тръбопровод в траншеята.

Срокът за завършване на газопреносното съоръжение е краят на април 2021 г., но пандемията забавяла процеса, съобщава "Днес+".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.