35 доброволци от 11 варненски училища се обучаваха в школа, организирана от дирекция „Превенции“ към община Варна. Подрастващите работят по метода „връстници обучават връстници“, а техни обучители станаха психолозите Йордан Танковски и Весна Ненчева.

Целта е да придобият допълнителни умения за планиране и провеждане на обучения, за работа в екип, различни форми на презентиране и работа с интерактивни методи. Доброволците придобиват знания за изграждане на учебни програми и сценарии за провеждане на кратки обучения, както и тренират умения за управление на процесите на групова динамика, задържане на вниманието и техники за справяне с трудни участници в групата.

Събитието се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, посочват организаторите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.