Около 32 000 пенсионери са с по-високи пенсии, защото са избрали да се пенсионират по старата методика с трите най-добри години стаж отпреди 1997 г., съобщават от Националния осигурителен институт.

Става въпрос за 30% от пенсиониралите се от началото на 2019 г. Средното увеличение на индивидуалния коефициент за лицата от тази първа група е 15,3%, а средният основен размер на пенсията им е 408,01 лв.

За 45 000 българи по-благоприятна се е оказала новата методика - при изчисляване на индивидуалния коефициент се има предвид само осигурителният им доход след 2000 г.

Средната стойност на индивидуалния коефициент на избралите новата формула е по-висок с 24,2% от този на хората, избрали "златните години", сочат от НОИ. Изключение правят само пенсионерите с пенсия за инвалидност.

Според Института това потвърждава очакванията, че отпадането на дохода за т.нар. "три най-добри години" преди 1997 г. и за периода 1997-1999 г. е по-благоприятно за бъдещите пенсионери, отколкото запазването им.

Средният размер на пенсията на хората по новите правила е с 27,4% по-висок, съобщава “Moreto.net”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.