В град Гурково беше организирано 31-ото магарешко рали.

На надбягването с магарешки каручки по четирикилометровото трасе, на старта не се яви само участник номер 1 с актуалното име "Коронавирус" заради прословутия си инат.

По традиция биоралито е част от празника на Гурково по повод обявяването му за град и е единственото по рода си у нас. За всеки от състезателите бе осигурена парична или предметна награда, бали с люцерна и сено, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.