През август 2020 г. равнището на безработица във Варненска област продължи да намалява и в края на месеца достигна 5,1%, съобщават от Регионалната служба по заетостта.

Регистрираните безработни са 11352. В сравнение с август 2019 г. равнището на безработица се е увеличило с 2,2 процентни пункта, а регистрираните безработни са с 4979 повече.

В град Варна броят на регистрираните безработни в края на месец август 2020 г. е 6417. Равнището на безработица в града е 3,7%. На годишна база, спрямо август 2019 г., се отчита ръст с 1,9 процентни пункта на равнище на безработица и с 3267 безработни лица повече.

На работа в област Варна през август 2020 г. на работа са постъпили 1520 безработни лица. На първичния трудов пазар реализация са намерили близо 88% от общия брой започнали работа лица, съобщи "Moreto.net".

През август продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. В заетост са включени 327 младежи до 29-годишна възраст. Преходите в заетост на млади хора са 21,5% от всички реализирани през месеца преходи в заетост. На работа са устроени и 93 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.