Днес беше проведено редовно общо събрание на акционерите на “Солвей Соди“ АД, на което бе приет годишният финансов отчет на дружеството за 2023 г., като печалбата на дружеството за периода е в размер на 230,4 млн. лева.

Общото събрание прие предложението на Съвета на директорите печалбата за 2023 г. да бъде разпределена, както следва: да се разпредели дивидент от 36,29 лева на акция преди данъчно облагане на дивидента, платим на акционерите физически лица от 22 юли 2024 г. на каса във всички клонове на банка ДСК в страната.

Изплащането на дивидента ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност на лица, присъстващи в книгата на акционерите, водена от “Централен депозитар” АД към датата на общото събрание на акционерите. Изплащането на дивидента на акционерите юридически лица ще се извършва, както и досега, само по банков път от 22 юли 2024 г. Канят се всички акционери да предприемат необходимите действия по получаване на дължимия им дивидент. Правото на акционера върху дивидента, гласуван на това общо събрание, се погасява с изтичане на 5-годишната погасителна давност, считано от 22 юли 2024 г.

На проведеното днес Общо събрание на акционерите на "Солвей Соди" АД беше избран нов Съвет на директорите с 5 годишен мандат, считано от 01 юли 2024 г. В състава на Съвета на директорите бяха избрани г-н Стафано Биджини, г-н Спирос Номикос, г-н Едуард Макей, г-н Жан-Шарл Джелалиан, г-жа Башак Ѝоге и г-жа Шенгюл Арслан.

През 2023 г. компанията продължи да работи в четири основни сфери: здраве и безопасност на труда, които са пръв приоритет и ценност, грижа за околната среда, изпълнение на стратегическата инвестиционна програма и оптимизиране на оперативните разходи. Направените инвестиции в „Солвей Соди“ АД и филиали през годината допринесоха за надеждността и ефективността на производството, намаляване на енергопотреблението и опазване на околната среда.

От началото на 2022 г. с анонсирането на Пътна карта за устойчивост, „Солвей Соди“ върви уверено по пътя към към въглероден неутралитет с ангажименти за прекратяване използването на въглища до 2030 г., преход към възобновяеми източници на енергия, подобряване на енергийната ефективност, процесни иновации за намаляване на емисиите на парникови газове и постигане на въглероден неутралитет до 2050 г.

Компанията работи активно за подобряване на благосъстоянието на служителите си и местните общности чрез множество разнообразни инициативи.

Проектите, по които дружеството работи, потвърждават стремежа на „Солвей Соди“ към устойчиво развитие, прилагане на високи технологии и стандарти при опазването на околната среда, здравето и безопасността на хората.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.