21 пътника от рискови държави са пристигнали за седмица на летище Варна.Това съобщиха експертите от РЗИ - Варна

Всички те, с изключение на един са представили отрицателни PCR тестове за Covid-19, съобщиха от Регионалната здравна инспекция във Варна и уточниха, че отчетният период е 23-29 октомври.

На лицето, което не е представило отрицателен PCR тест и е пристигнало от Иран, е връчено предписание за поставяне под 10 дневна карантина.

Общо за периода на летището са пристигнали 2551 пътника.

Служители на отдел Държавен здравен контрол към РЗИ-Варна продължават да осъществяват контрол на пътниците на летището.

За периода на летището са пристигнали общо 3736 пътника.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.