В близост до с. Цонево, община Дългопол, археолози се натъкнаха случайно на обекти, свързани с древното минало на тези земи.

“Открихме общо 4 землянки. Първите две датираме от Средновековието - около Х век, а малко по-надолу в разширените изкопи открихме още две, свързани с късната неолитната епоха, от края на VІ хил. пр. Хр.” Това съобщи гл. ас. д-р Владимир Славчев, който бе повикан от Археологическия музей във Варна.

При проучванията на късно неолитните землянки бе открита много добре запазена зооморфна култова масичка, която е с глава на овен. След реставрация тя ще краси витрините на Варненския археологически музей.

Интересното е, че тези древни останки са датирани от т. нар. “култура Усое”. Тя е открита и проучвана още преди доста години от проф. Димитър Златарски, уредник на музея в Дългопол и от проф. Хенриета Тодорова. Оказва, че след повече от 40 години археолози не са се натъквали на подобен обект в района.

“И средновековните землянки бяха доста интересни”, допълва разказа си Владимир Славчев, защото подобни в района не са познати за археолозите. В тях бяха открити няколко шила, изработени от кост, прешлени, използвани за вретено, връх за желязна стрела и керамика. В единия от обектите бе открита каменна пещ, а в другата - огнище”.

Археологическият обект е плод на случайността. Още от 2019 г. в района се прокарва високоволтов далекопровод. В началото на март т.г., при полагане основите на един от електрическите стълбове строителите се натъкват на няколко археологически находки. Учените идват на място, но  коронавирусната инфекция спря всичко. Едва през последните седмици археолозите продължиха да проучват терена.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.