112 здравни кабинети, в които работят 156 медицински специалисти, са разкрити в училищата и в детските градини във Варна. Целта е стриктно спазване на всички указания и разпоредби на Министерството на здравеопазването и Министерство на образованието и подпомагане на процеса на организация и последващ контрол при спазване на мерките и насоките в условията на COVID-19, съобщават от дирекция „Здравеопазване“ към община Варна.

Във всичките 51 здравни кабинети в училищата е подсигурено медицинско обслужване от 85 лекари и медицински сестри. Има разкрити 61 здравни кабинети в детските градини, в които работят 71 медицински специалисти.

В яслените групи на детските градини са назначени общо 42 медицински сестри, а за малчуганите в самостоятелните детски ясли се грижат 176 медицински специалисти и 182 детегледачки.

На територията на 10 ясли стартира поетапно прием на нови деца. Процесът е организиран съгласно изискванията на насоките за работа в условията на Covid-19 при стриктно спазване на изискванията на МЗ в условията на епидемиологична обстановка, посочват още от дирекция „Здравеопазване“, съобщи сайтът "Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.