На работа в област Варна през април 2023 г. са постъпили 1 009 безработни лица. 96,92% от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар (978). През месеца в трудова заетост са устроени 142 младежи на възраст до 29 години, както и 50 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През април 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 1202 работни места. Това съобщиха от Агенцията по заетостта, цитирана от Агенция "Фокус".

На първичния пазар са обявени 1169 работни места. Най-много от заявените през месеца места са от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (690) и преработваща промишленост (105). Следват търговия (88), държавното управление (63), административни и стопански дейности (68), операции с недвижими имоти (36) и образование (32). По схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" са обявени 33 работни места.

Равнището на безработица във Варненска област през април 2023 г. е 2,9% . Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 6 464, с 570 по-малко спрямо месец март на 2023 г. (7 034). В сравнение с март 2023 г. (3,6%) се отчита намаление от 0,7% пункта на равнището на безработица.

В град Варна броят на регистрираните безработни през април 2023 г. е 3 113 – с 269 лица по-малко спрямо март 2023 г. (3 382). Равнището на безработица в града е 1,8%. В сравнение с март 2023 г. (2,21%) се отчита намаление с 0,41 процентни пункта.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.