Защо емблематичната варненска сграда, намираща се срещу хотел „Черно море“ и известна като първата централа на СДС след промените, е оградена с метални огради. Какво се строи там? Тези въпроси зададе вчера в публикация във Фейсбук, адресирана до кмета Благомир Коцев, председателят на Варненското историко-архитектурно дружество „Наследство“ Николай Савов. Ето е пълният текст на писмото:
„Уважаеми г-н Кмете,
Пред една от най-интересните и красиви къщи на гр. Варна, находяща се на бул. „Сливница“ № 20, е вдигната метална преграда, зад която очевидно текат ремонтни дейности. Това, че е свалена и прибрана някъде автентичната кована ограда, която ограждаше двора откъм южната му страна, означава, че намесата в архитектурата на този важен за варненци архитектурен паметник е мащабна и едва ли ще се ограничи с разхубавяване на двора. Никъде няма информационна табела за това какво се прави в границите на този архитектурен паметник, в никоя от електронните или печатни медии не е споменат ремонта и неговите параметри.
И това поставя много въпроси, свързани както с отговорността за промените на този архитектурен паметник, така и с прозрачността на намеренията на възложителя и компетенциите на изпълнителя.
Не е изключено започнатият ремонт да става в рамките на Закона и с всички произтичащи от неговото спазване изисквания, но варненци са наплашени от досегашното безотговорно отношение на Общината към паметниците на културата и очакват от новото й ръководство друго отношение.
Във връзка с казаното Ви моля да изискате от проектантите и изпълнителите на ремонта поставянето на информационна табела с кратък, но изчерпателен текст за това какво се прави в границите на архитектурен и културен паметник на бул. „Сливница“ № 20.“

Репортер на Parallel43.bg отиде днес до въпросната сграда и установи, че информационни табели, макар и доста невзрачни, все пак са поставени. Според тях в двора на красивата къща под формата на преместваем обект ще бъде изградена зимна градина на ресторант „Хепи – Севастопол“. Строителните работи ще отнемат 6 месеца.
Снимки Хари Касабов
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.