По врем на изнесеното заседание на Общинския съвет на Дългопол в с. Цонево, зам.-кметът на общината Ганка Георгиева представи анкета в подкрепа на идеята за кандидатстване на МИГ „Дългопол-Смядово“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Присъстващите граждани и общински съветници бяха запознати с проекта „Умно гражданство“. Той се финансира по ОП „Добро управление“ 2014-2020 г. и е на стойност 89 964 лв. Бенефициент е сдружение „Местна инициативна група Дългопол-Смядово“. Целта на проекта е изграждане на партньорско отношение между местните власти, гражданите и бизнеса чрез създаването на електронната платформа „Умно гражданство“. Идеята е да се насърчи гражданската активност.

По проекта е изготвен анализ, който показва нагласите на хората за включване в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, както и готовността на общинските администрации да работят прозрачно и съвместно с гражданите.

По време на срещата Димитрина Маринова от МИГ „Дългопол-Смядово“ представи създадената по проекта иновативна интернет базирана платформа, чиято цел е да скъси дистанцията между администрацията и гражданите. Порталът дава възможност активно да се изпращат идеи и да се предлагат решения на проблеми от местен характер чрез функциите „Кмете, виж!“, „Имам идея“, „Какво мислите за…“, „Публични дискусии“, „Обществено допитване“. Всеки, който се регистрира в платформата, може да подава сигнали за нередности и да изрази своята гражданска позиция по въпроси от всякакво естество. На срещата присъстваха и представители на Областния информационен център във Варна, които са партньори по проекта.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.