В Парк Хотел, гр. Нови Сад (Сърбия), се проведе 37-мият конгрес на Международната федерация по самбо – FIAS. Събитието бе в хибриден характер като някои делегати присъстваха на живо, а други се  свързваха чрез конферентна връзка заради пандемията от Covid-19. Участие взеха общо 70 държави.

По време на конгреса президентът на Българска федерация по самбо – Георги Юсев, бе избран за член на Изпълнителния комитет на Европейската федерация по самбо.

На снимката той е вляво, заедно с избрания за генерален секретар на Европейската федерация Роберто Ферарис от Италия в залата, в която тече Световното първенство по самбо за 2020 г в три възрастови групи, съобщи Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.