Близо една четвърт от населението на страната се е преброило онлайн, съобщават от НСИ.

1 707 458 души са се преброили електронно към момента, показват данните към 6.00 ч. тази сутрин.

За денонощие са се преброили 100 000 души.

Преброени са и 686 459 жилища, в които живеят 748 748 домакинства.

Преброяването онлайн продължава до 30 септември.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.