РУ на МВР Аксаково и приемни в общината

  • 052 65 25 50

Приемни на МВР в общината:

в гр. Игнатиево, в кметство, тел. 05119 2011

в с. Слънчево, в кметството, тел. 05119 2091

в с. Припек, в кметството, тел. 05119 23 01

в с. Доброглед, в кметството, тел. 05119-2128

в с. Яребична, в кметството, тел. 67-13-41

в с. Въглен, в кметството, тел. 67-13-42

в с. Зорница,в кметство, тел. 051108 366

в. Изворско, в кметство, тел. 051108 270

в с.Крумово,в кметството, тел.: 05116-237

в с.Яребична, в кметството, тел. 67-13-41

в с.Въглен, в кметството, тел.: 67-13-42

в с. Зорница, в кметство, тел. 051108 366

в с. Изворско, в кметство, тел.: 051108 270

в. с.Крумово, кметството, тел.: 05116-237

в с.Любен Каравелово, в кметството, тел.: 051103 / 255

в с.Водица, в кметството, тел.: 05118 / 217

в с.Засмяно, в кметството, тел.: 05118 / 280

в с. Радево, в кметството, тел.: 05117 24 00

в с. Ботево,в кметството, тел.: 05117 / 220

в с. Новаково, в кметството, тел.: 05116-215

в с. Долище, в кметство, тел. 051104 278

в с. Орешак, в кметство, тел. 052 67 52 17

в с. Кичево, в кметството, тел. 67-32-72

в с.Куманово, в кметството, тел. 67-32-77

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.