Община Аксаково

  • гр. Аксаково, 9154, ул. “Г. Петлешев” № 58 б
  • +359 52 / 76 20 66
  • aksakovo.bg
  • aksakovo@aksakovo.bg
  • 43.2593308,27.8154861

Телефонна централа за връзка с администрацията
Тел. +359 52 / 76 20 66
Факс +359 52 / 76 32 93

Дежурен по Община
Тел. +359 52/ 76 20 01
Тел. +358 899/ 915 106

инж. Атанас Стоилов - кмет на Община Аксаково
тел.: +359 52/ 76 20 40
факс: +359 52/ 76 32 93
Email: aksakovo@aksakovo.bg

Руска Илиева – заместник-кмет на община Аксаково
тел. : +359 52 916913

инж. Красимира Дянкова – заместник-кмет на община Аксаково
тел.: +359 52 762066 - вътрешен 128

Надка Симеонова - Секретар на Община Аксаково
тел.: +359 52 76 20 95

Главен архитект - арх. Стоян Петков
тел.:+359 52 762066 - вътрешен 146

Дирекция „Финансови счетоводни и хуманитарни дейности”
Директор на дирекция – Атанаска Цачева
тел: +359 52 914294

Отдел "Хуманитарни дейности"
Началник на отдел - Нели Куклева
тел.: +359 52 762066 - вътрешен 123

Отдел "ГРАО"
тел.: +359 52 762051

Отдел "Местни данъци и такси"
Началник на отдел - Живка Господинова
тел.: +359 52 762066 - вътрешен 141
тел.: +359 52 762043
e-mail: mdt@aksakovo.bg

Дирекция „Устройство на територията”
Директор на дирекция - инж. Мария Димитрова
тел. +359 52 / 76 20 66
тел.: +359 52 995826
e-mail: ut@aksakovo.net

Отдел ”Строителен контрол”
Началник отдел - инж. Даниела Колева
тел.: +359 52762066 вътрешен 139

Дирекция ”Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол”
Директор на дирекция - Десислава Стоянова
тел.: +359 52 917996

Отдел "Пожарна безопастност, защита на населението, обществен ред и контрол"
Началник на отдел - Димитър Димитров
тел. +359 52762066 вътрешен 140 / +359 894638644

Дирекция „Инвестиционна политика, екология, програми и проекти”
Директор на дирекция - инж. Гергана Иванова
тел.:+359 52 762066

Дирекция "Административно, правно и нормативно обслужване"
Директор на Дирекция - Ирина Добрева
тел.: +359 52762066

Отдел: "Опазване на околната среда"
Началник отдел - Искра Кукова
тел.: +359 52 917335
e-mail: ecology@aksakovo.bg

Данни за кореспонденция:
Община Аксаково
гр. Аксаково, 9154, ул. “Г. Петлешев” № 58 б
 

Кметове и кметски наместници на населени места - община Аксаково

Игнатиево

Димитър Димитров

Сл. тел.: +35951192101

Въглен

Георги Господинов

Сл. тел.: +35952671342

Л. Каравелово

Иван Димитров

Сл. тел.: +35951103255

Кичево

Иванка Маринова

Сл. тел.: +35952673272

Изворско

Иван Иванов

Сл. тел.: +35951108270

Слънчево

Красимир Михалев

Сл. тел.: +35951192091

Кантарджиево

Стефан Зингинов

Сл. тел.: +35951152239

Долище

Иван Костов

Сл. тел.: +35951104278

Осеново

Данко Бакалов

Сл. тел.: +35951106220

Куманово

Иван Инджов

Сл. тел.: +35952673277

Ботево

Даниела Митева

Сл. тел.: +35951172220

Орешак

Нели Анастасова

Сл. тел.: +35952675217

Водица

Йордан Киров

Сл. тел.: +35951182217

Климентово

Надя Лефтерова

Сл. тел.: +35951152270

Крумово

Георги Стратев

Сл. тел.: +35951162237

Засмяно

Тодор Атанасов

Сл. тел.: +3595118280

Доброглед

Янка Павлова

Сл. тел.: +35951192128

Новаково

Мариана Димитрова

Сл. тел.: +3595116215

Яребична

Катя Жекова

Сл. тел.: +35952671341

Зорница

Снежана Михалева

Сл. тел.: +35951108366

Припек

Иванка Стоянова

Сл. тел.: +35951192101

Радево

Сл. тел.: +35951172220

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.