МИГ Девня-Аксаково

  • гр. Аксаково, ул.“Георги Петлешев“ 58 Б
  • 052 762 040; 052 762 066
  • www.migda.org
  • mig_da@abv.bg

Изпълнителен директор: 0886 91 09 24

Експерт СВОМР: 0878 66 97 17

Счетоводител: 0899 99 36 43

Факс: 052 763 293

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.