Жителите на аксаковското селищно образувание „Панорама", които протестираха неотдавна заради липса на питейна вода, заведоха колективно дело срещу ВиК дружеството във Варна. Молбата на инициативния комитет е да бъде оповестено в медиите за заведено дело в Окръжен Съд Варна, колективен иск срещу ВиК град Варна за прекратено водоподаване от 5 години, съобщава Радио Варна.

Районът е свлачищен, но според хората, живеещи там, от ВиК, община Аксаково и МРРБ нямат воля за изграждане на нов водопровод и укрепване на свлачищните процеси.

Жителите на тази местност, обединени в инициативен комитет представляващ над 250 вилни имота от град Варна.

В този инициативен комитет са обединени хората от селищните образувания Панорама 1, Панорама 2, Панорама 3, Кипарис и Обзор.

На 14.05.2021г. бяха разлепени съобщения на спирки "Панорама", "Обзор" и "Кипарис".

Публикуваме съобщението без корекции:

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяват се всички заинтересовани лица – обитатели, собственици и титуляри на право на ползване на имоти от селищни образувания Панорама I, ЕКАТТЕ 84811, Панорама II, ЕКАТТЕ 84825 и Панорама III, ЕКАТТЕ 84832, находящи се на територията на с.Осеново, общ.Аксаково, обл.Варна, засегнати от спиране на водоподаването в района, че в Окръжен съд Варна е образувано търговско дело № 1350 от 2020г., с предмет КОЛЕКТИВЕН ИСК ЗА ОСЪЖДАНЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА“ ООД, с ЕИК 103002253, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, р-н Приморски, ул.Прилеп № 33

ДА ПРЕУСТАНОВИ нарушението си по чл.1, ал.1 и ал.2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и по чл.41, ал1, ал.5, вр.с ал.4 и ал.6 от Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите, както и чл. 7, т.1 и т.12 от ОУ на ответника от 11.08.2014г., изразяващо в неизпълнение на задълженията му по посочените нормативни текстове и в спирането на подаване на вода за питейно-битови нужди на потребителите на ВиК услуги от селищни образувания Панорама I, ПАНОРАМА II, и ПАНОРАМА III, находящи се на територията на с.Осеново, общ.Аксаково, обл.Варна.

ДА ВЪЗСТАНОВИ на осн.чл.41, ал.2, т.1 от Наредба №4/14.09.2004год., в нормативно определените срокове, от влизане на решението в сила, услугата по водоснабдяване на потребителите на ВиК услуги от селищни образувания Панорама I, ЕКАТТЕ 84811, ПАНОРАМА II, ЕКАТТЕ 84825 и ПАНОРАМА III, ЕКАТТЕ 84832, и трите находящи се на територията на с.Осеново, общ.Аксаково, обл.Варна, като до възстановяване на водоподаването да осигурява питейна вода за населението, а В УСЛОВИЯТА НА ЕВЕНТУАЛНОСТ на основание чл.41, ал.6 от от Наредба №4/14.09.2004год. да осигурява питейна вода за населението до възстановяване на водоподаването

В срок до 04.07.2021г. увредените лица могат да заявят, с нарочна писмена молба, депозирана по делото, че ще участват в процеса или ще осъществят защитата си самостоятелно.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.