В писмо до медиите жителите на варненското село Казашко изразяват категоричното си несъгласие с предложението на общинския съветник от ДБ, Николай Капитанов, трасето на АМ "Черно море“ да минава над селото. По този повод те представиха своята позиция в отворено писмо, в което защитават мнението си, че така ще се запази идентичността и природните дадености на района.   

"Изразяваме категоричното си несъгласие с предложението на общинският съветник Николай Капитанов, което пряко и косвено ще повлияе отрицателно на нормалната жизнена среда в населеното място и защитена местност "Казашко".

Настояваме, в едно с мисълта за социално-икономическото развитие на страната и гр. Варна, да не се "жертва" едно уникално за България населено място с вековна история, каквото е нашето село!", се казва още в писмото, цитирано от "Varna24.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.