Ради Радев е незрящ възрастен варненец и се стреми да се справя сам, защото разчита само на два часа помощ от придружител. В края на седмицата двамата опитаха да пазаруват хранителни продукти, но не бяха допуснати в хипермаркет, защото Радев е на повече от 65 години, а придружителят – доста по-млад, разказва Радио Варна.

Ако е за ден, за седмица – да потърпя казва Радев, но така може да остане още месеци.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.