Кампанията по повод Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН, организирана от дирекция „Превенции“ към община Варна, приключи.

В рамките на две седмици 42 доброволци от Градския превантивен клуб към дирекция „Превенции“ в сътрудничество със студентските съвети предоставиха превантивна информация на повече от 1000 студенти и на граждани. 157 млади хора бяха консултирани от сътрудници на сдружение „Съучастие“ и се изследваха безплатно и анонимно за ХИВ в 4 мобилни пункта.

Дейностите бяха реализирани в партньорство с Асоциацията на студентите по медицина, студентските съвети на Медицинския университет, Техническия университет, Икономическия университет и сдружение „Съучастие“.

Основната цел на инициативата е намаляване на дискриминацията към хората, живеещи с ХИВ/СПИН, повишаване на чувствителността към проблемите им, както и ангажиране на бъдещите медицински и други специалисти в борбата срещу СПИН.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.