Поради пропаднала пътна настилка заради строеж в района на бившето поделение Светкавица, днес – 6 юни, от 17:00 часа до 19:30 часа ще бъде затворена за движение част от бул. „Осми приморски полк“.

Автомобилите, които се движат в посока от село Кичево и кв. „Виница“ към центъра на града, ще бъдат отбивани по пътя за Долна трака. В посока от града към кръстовището за кв. „Виница“ няма да има промяна в движението.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.