Община Белослав съобщи, че от днес 11.02.2021г. / четвъртък/ за срок от 20 дни се въвежда временна организация на движението, поради започване на строително монтажни дейности по улиците: „Хан Аспарух“ от „Велико Търново“ и улица „Плиска“ и части от тях.

Ще бъдат затворени за движение на пътно транспортни средства кръстовищата на улица „Люлин“ и улица “Плиска“, свързващи се с улица “Велико Търново“, като движението ще се пренасочи към обходни маршрути.

От общината апелират към гражданите за търпение и разбиране за причиненото неудобство, предвид предстоящите ремонтни дейности!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.