Шест години се бави стартирането на изграждане на пътен възел тип‭ „‬Полудетелина‭“ ‬на АМ‭ „‬Хемус‭“ ‬при пресичане с път‭ ‬VAR‭ ‬2021‭ ‬(/‭ ‬I-2/‭ ‬Игнатиево‭)‬.Стартирала през септември‭ ‬2018‭ ‬г.,‭ ‬към момента процедурата все още е на етап‭ ‬изработване на технически проект с проект на Подробен устройствен план парцеларен план‭ (‬ПУП-ПП‭)‬.‭ ‬Това стана ясно от отговора на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова-Касабова на въпрос за изпълнението на проекта, отправен от народните представители от ГЕРБ Павел Христов,‭ ‬Красен Кралев и Кристиан Ганчев, съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ‭ ‬-‭ ‬Варна.

Проектът е приоритетен за развитието на региона и ще спомогне за намаляване на‭ ‬автомобилния трафик от АМ‭ „‬Хемус‭“ ‬към град Варна.‭

Наред с това пътният възел е заложен в предвижданията на общия устройствен план на община Аксаково,‭ ‬а в Закона за държавния бюджет на Република България са предвидени‭ ‬1‭ ‬500‭ ‬000‭ ‬лв.

Ето какво гласи отговорът от страна на МРРБ:

Проектът:‭ „‬Изграждане на пътен възел тип‭ „‬Полудетелина‭“ ‬на АМ‭ „‬Хемус‭“ ‬при пресичането с път‭ ‬VAR2021‭ (‬/I-2/‭ ‬-‭ ‬Игнатиево‭)‬“ е на етап‭ ‬изработване на технически проект с проект на Подробен устройствен план парцеларен план‭ ‬(ПУП-ПП‭)‬.‭ ‬Те се разработват въз основа на сключен споразумителен протокол за съвместно финансиране на обекта,‭ ‬от септември‭ ‬2018‭ ‬г.,‭ ‬между Агенция‭ „‬Пътна инфраструктура‭“ ‬и Община Аксаково.‭

До момента за реализирането на проекта АПИ и Община Аксаково са изпълнили следните действия:

През‭ ‬2019‭ ‬г.‭ ‬е изработено,‭ ‬утвърдено от кмета на Община Аврен и съгласувано от АПИ,‭ ‬задание за техническия проект.‭

На‭ ‬03.02.‭ ‬2020‭ ‬г.‭ ‬в АПИ е предоставен за разглеждане и процедиране техническият проект от общината.‭

На‭ ‬02.07.2020‭ ‬г.‭ ‬Агенцията е върнала разработката със становище,‭ ‬в което са описани установените при прегледа на проекта съществени неточности и пропуски.

На‭ ‬25.08.2020‭ ‬г.‭ ‬общината е представила коригиран технически проект за пътния възел,‭ ‬който на‭ ‬26.03.2021‭ ‬г.‭ ‬е приет от ЕТИС.‭ ‬Тъй като от Държавна агенция‭ „‬Безопасност на движението по пътищата‭“ ‬е бил поставен въпрос какво налага изграждането на пътния възел точно на това място,‭ ‬АПИ е възложила изработването на одит по пътна безопасност на обекта.‭

През септември‭ ‬2022‭ ‬г.‭ ‬комисия е разгледала и приела одитния доклад на етап‭ „‬Технически проект‭“‬.‭ ‬Основната препоръка в него е за общинския път,‭ ‬а именно да се намери ново проектно решение за уширяване на габарита на пътния надлез на общинския път до габарит Г9,‭ ‬с ширина‭ ‬11‭ ‬м,‭ ‬като в краен случай,‭ ‬предвид това че съоръжението е в права,‭ ‬се приложи габарит Г6,‭ ‬който е с ширина‭ ‬10‭ ‬м,‭ ‬при задължително осигуряване на тротоар за служебно преминаване с минимална широчина‭ ‬0,75‭ ‬м.‭ ‬С тази забележка се е очертало несъответствие между изискванията към проекта,‭ ‬посочени в протокола от ЕТИС и одитния доклад.‭ ‬Забележките от приетия одитен доклад е необходимо да бъдат отстранени,‭ ‬което е наложило преработване на проектното решение.‭

През септември‭ ‬2022‭ ‬г.‭ ‬АПИ е върнала преработения технически проект и проекта на ПУП-ПП с констатирани забележки.‭

На‭ ‬22.05.2023‭ ‬г.‭ ‬в АПИ е предоставен коригиран и допълнен технически проект и ПУП-ПП за обекта,‭ ‬но на‭ ‬01.04.2024‭ ‬г.‭ ‬разработките отново са върнати за преработка,‭ ‬поради наличието на множество забележки и пропуски.‭

С писмо от‭ ‬23.04.2024‭ ‬г.‭ ‬общината е предоставила коригиран и допълнен технически проект в АПИ.

В момента се извършва експертна проверка на постъпилата проектна разработка,‭ ‬съгласно забележките в становището на Агенцията от април‭ ‬2024‭ ‬г.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.