Масово наличие на сухо мляко в прясното установи изследване на „Активни потребители". От 17 проверени в лаборатория марки - само 3 са без подобрители.Оказва се, че в 7 от изследваните марки наличието на млечна пудра е между 50 и 85%, а в три проби даже е над 85%.

„По принцип е позволено да има сухо мляко в прясното. Няма изрична забрана, но при всички случаи това трябва да е изрично отбелязано”, заяви Сергей Иванов от Асоциация „Активни потребители".

„Целта в случая е печалба, защото на международния пазар има марки сухо мляко, които са много евтини и излиза по-изгодно, отколкото да се купи сурово мляко от България”, каза още той.

Пред NOVA TV Симеон Присадашки от Асоциацията на млекопреработвателите в България съобщи, че няма метод, по който да може да се направи оценка на този показател. „Този тип суровина наистина е до 2 пъти по-евтина от суровото мляко. За нас това да се използва такъв тип възстановяване на млякото, което да не е упоменато, е криминално поведение”, коментира той.

„Такова мляко не е вредно, но няма никакви здравословни показатели”, категоричен бе Присадашки.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.