Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов подписа заповед за обявяването на нова защитена зона „Камчия“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Под защита ще са близо 129 200 декара, от които 7500 декара са морски пространства.

Зоната обхваща и опазва постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини, тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити с морска вода, обширни плитки заливи, зараждащи се подвижни дюни и такива по крайбрежната ивица (бели дюни), неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни), облесени дюни, както и подводни морски пещери.

Според заповедта, под защита в тази зона са и алувиални гори, крайречни смесени гори, панонски гори. По Закона за биологичното разнообразие в заповедта са описани и опазването на местообитанията на някои видове бозайници като европейски вълк, видра, пъстър пор, лалугер, афала, муткур (морска свиня), шипоопашата, шипобедрена и обикновена блатна костенурка, както и няколко вида риби и безгръбначни и други.

Територията на Зона „Камчия“ е в землищата на селата Близнаци, Дъбравино, Круша, Китка, Равна гора и Садово, община Аврен, област Варна; селата Венелин, Горен чифлик и Гроздьово, гр. Долни чифлик; селата Ново Оряхово, Нова Шипка, Пчелник, Старо Оряхово и Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна.

Обявяването на режимите на защитената зона се прави с цел предприемане на своевременни стъпки по стартиралата наказателна процедура срещу България заради неизпълнение на задълженията й по директивата за местообитанията. „Заповедта за зона „Камчия“ с тези допълнителни режими на защита е трябвало да бъде издадена до 2014 г.

Така, заради неизпълнението на Директивата за местообитанията и липсата на тези решения, ЕК заведе дело срещу България в Съда на ЕС. С тази заповед ще преодолеем още една наказателна процедура срещу страната ни, а именно тази за липсата на мерки за опазване на китоподобните в морските ни защитени зони“, каза министър Борислав Сандов.

В границите на защитената зона основните забрани са за: състезания с МПС, движение на мотоциклети, ATV, бъгита (в неурбанизирани територии и извън съществуващите пътища); умишлено разпространяване на неместни видове; отводняване на крайбрежни заливаеми ивици на реки и блата; увреждане и унищожаване на естествената растителност в крайбрежната плажна ивица и в дюни; използване на тралове; изграждане на постоянни конструкции, изкуствени подводни рифове и острови върху морските местообитания; промяна в начина на трайно ползване, разораване, залесяване; търсене и проучване на полезни изкопаеми и употреба на торове; използване на води за напояване; палене на стърнища и извеждане на сечи в крайречни естествени гори и крайречни дървесни ивици в 15-метровата зона около постоянни водни течения.

Забранява се преминаването или паркирането на превозни средства, ремаркета, полуремаркета, кемпери и каравани, както и риболовът с хрилни мрежи, като забраната влиза в сила от 01.03.2023 г.

Недопустимо е извършването на сеизмични проучвания без проведена оценка за степента на въздействие върху зоната в границите на защитената зона и буфер от един километър около нея.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.