Да бъде пренасрочено делото за добива на природен газ в Добричко, поиска с писмена молба пълномощникът и процесуален представител на заинтересованата страна Ив. К., поради ангажираността му с дело във ВКС - София. Съдът уважи искането на адвокат П.В. и следващото заседание по адм. дело №1060/2018 г. ще се проведе на 26 март 2021 г. от 10.30 ч. в Административен съд – Варна. Ще бъде разгледана здравно-екологичната експертиза и изслушано вещото лице д-р Д.Т.

Припомняме, че делото е образувано през 2018 год. по жалба на „Русгеоком“ ЕАД – гр. София срещу Решение на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, с което е отказано одобряване на осъществяването на инвестиционно предложение за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.