"Засадихме 2000 дръвчета от сорт бяла акация в общински терен от 10 декара в землището на село Падина. В инициативата, организирана съвместно с клиника "Дентапрайм", се включиха близо 150 души. Назад във времето Девня бе смятана за "Долината на химията", но с общи усилия правим така, че да подобряваме качеството на живот и средата, в която живеем".

Това съобщи в социалните мрежи кметът на община Девня Свилен Шитов и допълни, че е щастлив да даде и своя скромен принос за възстановяването на равновесието в природата.

От своя страна кметът на Девня отправя специални благодарности на собствениците на клиника "Дентапрайм" за благородната инициатива и ги увери, че всяка година ще засаждат по 100 000 квадратни метра с млади дръвчета в района на Девня. Само така може да бъде абсорбиран въглеродния диоксид на всички вредни емисии.

Той уточни, че със стартирането на новия програмен период ще има все повече възможности за подобни инициативи. През тази година община Девня постави своеобразно начало, като подмени уличното осветление с енергоспестяващо.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.