През юни 2020 г. във Варна и областта най-много нощувки са реализирали гостите от Румъния, Германия, Гърция и Нидерландия. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през юни 2020 г. намалява с 87.3% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 25.6 хиляди. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро – Североизток, отдел “Статистически изследвания - Варна”.

От тях става видно, че от всички пренощували лица 70.0% са българи, като по-голяма част от тях (40.3%) са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.4 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 7.7 хил., като най-висок e делът на гостите от Румъния - 71.0%, след тях се нареждат тези от Германия - 13.3%, от Франция - 1.3% и от Гърция - 1.2%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 84.0% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 3.5.

От данните на статистиката става видно, че през юни във Варна и областта в класните хотели с 4 и 5 звезди, са реализирани 84.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 41.6% - на българи.

В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 26.2% от нощувките на български граждани и 11.4% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 32.2 и 3.7% .

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.