Състезатели от седем спортни клуба ще участват в национален турнир по стрелба с лък за незрящи, който ще се проведе на 2-ри и 3-ти септември в КК "Златни пясъци". Организатор на събитието е СКИ „Вихър“, с финансовата подкрепа на дирекция „Спорт“ към Община Варна.

Общо 30 стрелци ще мерят сили в турнира. Те са разпределени в 4 категории, съответно на мъже и жени с нулево и с остатъчно зрение. Състезателите са от трите спортни клуба във Варна и клубовете от Шумен, Русе, София, Пазарджик. Откриването на турнира ще бъде на 2-ри септември от 14 ч., а награждаването на победителите – същия ден от 19 ч.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.