Община Ветрино получи авансово плащане в размер на 1 439 460,30 лв. за реконструкция на водопроводната мрежа.

Това в половината от стойността на одобрената помощ по проект "Реконструкция на улична водопроводна мрежа в с. Неофит Рилски и с. Ветрино, община Ветрино, област Варна" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Строително-ремонтните дейности включват реконструкция на 3700 м съществуваща водопроводна мрежа в село Неофит Рилски и на 3575,0 м - в село Ветрино. И в двете села ще бъде изградена и контролна система за ограничаване на водните аварии.

Крайният срок за изпълнение на проекта е 15.09.2025 година.

През юли 2024-а трябва да приключи и реконструкцията на уличните водопроводни клонове в с. Невша. Проектът е финансиран от ПУДООС с 1,266 млн. лева.

Припомняме, че в последните дни на 2023-та Община Ветрино получи финансиране и от МРРБ: за ремонт на част от пътя между селата Белоградец и Доброплодно. Сумата от 6 962 867,87 лева с ДДС вече е преведена, а обществената поръчка за избор на изпълнител - приключена.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.