От община Аксаково съобщават, че автобусни карти за учебната 2020 г./2021 г. за ученици от езикови, професионални и профилирани паралелки и специализирани училища и студенти редовно обучение, както и за пенсионери, навършили 68 г. с постоянен адрес в населените места на територията на община Аксаково, за месец февруари, ще се продават, както следва:

Гр. Аксаково: В периода от 26.01.2021г. до 29.01.2021 г., както и от 01.02.2021г. до 03.02.2021г. в пункта за продажба на карти на спирка „Център“ – гр. Аксаково

Работно време: от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Почивка: от 12:00 ч. до 13:00 ч.

Гр. Варна: В периода от 26.01.2021г. до 29.01.2021 г. , както и от 01.02.2021г. до 03.02.2021г. в пункт „Ченсфилд“, находящ се в „Централна автогара“-Варна, гр. Варна

Работно време: от 08:30 ч. до 17:00 ч.

Почивка: от 12:00 ч. до 12:30 ч.

 

 

 

 

Общинска администрация - Aксаково

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.