От днес, 1 юли започва кампания за продажба на електронни карти за обществения градски транспорт във Варна. Карти ще се продават на пункта на ул. „Русе“ до обръщача до училище “Димчо Дебелянов“, съобщиха от общинското предприятие ТАСРУД. За удобство на гражданите ще бъдат отворени две гишета - с работно време от 09.00 ч. до 18.00 ч. от понеделник до петък включително. Там гражданите могат да си купят някои от следните продукти:

-Електронна абонаментна карта за една линия, с цена 35,00 лв., за период от 30 дни;

-Електронна абонаментна карта за всички линии, с цена 50,00 лв. за период от 30 дни;

-Предплатена електронна карта за 11 часа времепътуване, с цена 10,00 лв.

Предимството на тези видове електронни карти е удобно пътуване по всички маршрутни линии, обслужващи община Варна. Важно изискване е при качване на пътника в автобуса или в тролейбуса електронната абонаментна карта да се валидира. Другата нова услуга, която се предлага, е купуване и презареждане на електронни предплатени карти от обявения пункт, които до момента се извършват само от машини за продажба на билети. За учениците също ще се предлагат електронни абонаментни карти за месец юли на цена от 15,00 лв., за период от 30 дни, които ще важат за всички линии на градския транспорт.
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.