Начално обучение по хокей на лед и фигурно пързаляне се провежда на Ледената пързалка в общинския спортно-развлекателен комплекс "Младост“ във Варна. Курсът за начално обучение по кънки на лед е предназначено за деца от 4 до 8 години, съобщава Радио Варна.

Тренировките на клуб по ледени спортове „Варна” са в периода от 19.01.2021 – 19.02.2021 г., вторник и петък – от 17:45 ч. до 18:45 ч., а на клуб по ледени спортове „Одесос” – от 23.01.2021 - 21.02.2020 г. - събота – от 10:00 ч. до 11:00 ч. и неделя – от 11:15 ч. до 12:15 ч.

Курсът по „начално обучение по хокей на лед“ е за деца от 6 до 10 години, а съобразно график за провеждане на тренировките на спортен клуб по хокей на лед – Варна от 23.01.2021 – 21.02.2021 г., в дните събота и неделя – от 12:45 ч. до 13:45 ч. Таксата за участие в курса по програмата е 10 лв. Съгласно противоепидемичните мерки на пързалката се допускат до 20 човека.

Допълнителна информация: www.sport4all.bg/objects/facility/9/object:1

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.