Община Бяла обявява началото на приема на документи за стипендии за учебната и академична 2023-2024 година!

Програмите "Децата на Бяла" и "Успешни студенти" целят стимулиране на успешните ученици и студенти от нашата община!

Програма "Децата на Бяла" подпомага ученици от V до XII клас от ОУ "Отец Паисий", ПГССТ, както и всички деца от Бяла, които се обучават в училища извън нашата община:

- За постигнат успех над "Отличен 5,50"

- Награди за изяви в образованието, науката и изкуството от национални и международни прояви

Програма "Успешни студенти":

- За стипендии за успех от "Много добър 5,00" и нагоре

- Допълнителна подкрепа за кариерен старт

Краен срок за кандидатстване: 12-ти май

- необходимите документи се подават в Деловодството на общинската администрация.

- За повече информация и изтегляне на заявления, посетете https://www.byala.org/scripts/detail/?id=1190

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.