Започва есенната дератизация на каналните шахти и дерета на територията на община Варна, съобщи директорът на общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“ Антоанета Тончева.

Процесът включва залагане на родентициди в каналните шахти или в дупките на гризачите. Използват се препарати на антикоагулантна основа, със санитарно разрешително за пускане на пазара и информационен лист за безопасност. Третиранията ще се извършват при подходящи климатични условия и стриктно спазване на условията за безопасно приложение на биоциди, съобщава сайтът "Live.Varna.bg".

Процедурите ще се извършват в районите по график както следва:

Район Приморски
01 - 02.12.2020 г. – подрайон Приморски – 504 шахти
03 - 08.12.2020 г. – подрайон Простор – 1237 шахти
09 - 11.12.2020 г. – подрайон Чайка – 863 шахти

Район Одесос
16 - 20.11.2020 г. – 2295 шахти

Район Младост
23 - 24.11.2020 г. – подрайони Младост 1 – 448 ш.; Младост 2 – 889 ш.
25 - 27.11.2020 г. – подрайони Трошево – 990 ш.; Св.И.Рилски – 385 ш.;
ЗПЗ – 55 ш.
30.11.2020 г. – подрайон Възраждане – 662 ш.

Район Владиславово
09 - 13.11.2020 г. – централен район и Кайсиева градина – 1857 ш.

Район Аспарухово
14 - 15.12.2020 г. – централен район – 818 ш.
16.12.2020 г. – Галата – 202 ш.

Кметства – 134 шахти и 5 дка дерета
17 - 18.12.2020 г. – Тополи – 58 ш. и 5 дка; Каменар – 57 ш.; Звездица – 19 ш.

Дерета
21 - 23.12.2020 г. – Младост – 283 дка; Приморски – 214 дка;
Владиславово – 90 дка; Аспарухово – 24 дка

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.