Обновяване на градската среда започна в ж.к. “Победа”, район „Младост“, във Варна. Ремонти се извършват в карето между бул. „Цар Освободител“, ул. „Академик Андрей Сахаров“ и ул. „Тодор Пенев“, като оглед на място направи кметът Иван Портних.

Подменени ще бъдат асфалтовите настилки по улиците „Димо Димов“ „Анри Барбюс“, ул. „Юлиус Фучик“. Между блоковете ще бъдат изградени няколко нови пътеки и ще бъдат преасфалтирани компрометираните участъци по старите. Предвидени са кътове за отдих северно от блокове 1,2,3 и 4.

На ул. „Тодор Пенев“- в участъка от ул. „Академик Андрей Сахаров“ до бл. 5, ще се извърши подмяна на плочките по тротоара, като се изградят водещи ивици за хора със зрителни увреждания, съобщава "Live.Varna.bg". 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.