От 11 до 24 юли 2021 година в астрономическата обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ във Варна се провежда подготовка на разширения национален отбор, чрез която да бъде определен и състава на Националния отбор на България за участие в XXV Международна астрономическа олимпиада, гр. Матера, Италия, от 23 – 31 октомври 2021 г.

Подготовката протича ежедневно много интензивно от 8:30 до 19 ч. с решаване на теоретични, практически задачи и наблюдения, съобщават от Варненската обсерватория. Ръководители на учениците са Ева Божурова, Никола Каравасилев, Захари Дончев, Даниела Иванова, Александър Куртенков и преподаватели – стажанти – Стефан Иванов и Любомир Шойлев.

В края на лагера от 21 до 23 юли ще се проведе подборен кръг за определяне на окончателния състав на Националния отбор.


 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.