Община Аксаково съобщава, че автобусни карти за пенсионери, навършили 68 години с постоянен адрес в населените места на територията на община Аксаково, за месец юли, ще се продават както следва:

ГР. АКСАКОВО:

В периода от 28.06.20201 година до 30.06.2021 година, както и от 01.07.2021 година (вкл.) в пункта за продажба на карти на сп. Център - град Аксаково.

Работно време: ОТ 08:00 ч. ДО 16:30 ч.

Почивка: ОТ 12:30 ч. ДО 13:00 ч.

ГР. ВАРНА:

В периода от 28.06.2021 г. до 14.06.2021 г., без съботните и неделните дни, в пункт „Ченсфилд", който се намира в Автогара Варна.

Работно време: от 08:30 ч. до 17:00 ч.

Почивка: от 12:00 ч. до 12:30 ч.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.