Започна дългоочакваният цялостен ремонт на стария метален клапов мост - връзка между Варна и острова в Южна промишлена зона.

За ремонтните дейности по стария Аспарухов мост съобщи кметът на Варна Иван Портних в социалните мрежи. Според него предстои ремонт на пътната настилка, на фугите на моста, на тротоарната конзола, парапетите и мантинелите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.