До 10 септември ще продължи четвъртото класиране за прием след седми клас в учебни заведения във Варна и региона. В областта има обявени общо 501 свободни места, от които 204 са за град Варна.

Извън системата са все още малко над 120 ученици, които и след третия етап не са направили своя избор или балът им не е бил достатъчен, за да се класират за местата, които са избрали. Приемът вече е децентрализиран.

Директорите на учебните заведения ще определят графика за подаване на документи за свободните места, съобщава “Днес+”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.