Заместник-кметът Павел Попов заедно с експерти от дирекция „Социални дейности“ представиха презентация за развитието на социалните услуги в община Варна. Това стана по време на работно посещение с участието на делегация от Министерство на здравеопазването и социалната защита на Република Албания, която гостува в страната. По-рано през деня делегацията посети и Карин дом.

Стремим се да прилагаме иновативни социални практики, подчерта по време на срещата Попов. Той разказа за опита и приоритетите на Община Варна в сферата на социалните услуги. По думите му усилията в тази област са концентрирани към интеграция, осигуряване на работата, защита от дискриминация и обезпечаването на качествени здравни услуги за хора в неравностойно положение.

Община Варна развива устойчива социална политика на местно ниво, като особено важно е изграждането на съвременна материално-техническа база, както и развитието на социалното предприемачество, подчерта Попов. Стремим се и към повишаване на качеството и стимулиране на иновациите в социалната политика, посочи още заместник-кметът. Той допълни, че има добро партньорство с неправителствения сектор.

Експертите от социалната дирекция разясниха принципите на финансиране на социални услуги и дейности. Те обясниха работещите механизми и добри практики в сектора, броя и разнообразието на услугите, както и тяхното ефективно прилагане сред най-уязвимите групи.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.