Бюджетът на Варна за‭ ‬2024‭ ‬г.‭ ‬е с неравнени приходна и разходна част,‭ ‬поради предложения със спорна законосъобразност и липса на източници на финансиране.‭ ‬Предложенията за нови разходи идват от различни фракции в Общинския съвет‭ – ‬както политически,‭ ‬така и такива,‭ ‬представляващи бизнес интереси.‭ ‬Това заяви заместник-кметът по финансите Христо Рафаилов‭ ‬по повод обсъждането на бюджета на Варна за‭ ‬2024‭ ‬година.

Въпреки това се постарахме максимално да подпомогнем работата на Общинския съвет.‭ ‬Направихме точни разчети на предложенията,‭ ‬чието финансиране е ясно,‭ ‬а също и на тези,‭ ‬които нямат установен източник на финансиране.‭ ‬Проверили сме целесъобразността на всяко предложение за промяна и заключението ни е,‭ ‬че има риск бюджетът да бъде върнат от областния управител за преразглеждане,‭ ‬алармира Рафаилов.

Той увери общинските съветници,‭ ‬че е готов да запознае както тях,‭ ‬така и обществеността с всички детайли в макрорамката преди тя да бъде одобрена от Общинския съвет.

След двудневното заседание на комисията по финанси към Общинския съвет,‭ ‬администрацията положи много труд.‭ ‬Екипът на кмета,‭ ‬заедно с председателя на финансовата комисия и експерти от Общинския съвет изслушахме обстойно цялата информация по приетите бюджетни промени.‭ ‬Работили сме по всяка една точка и сме проверили законосъобразността на всяко едно прието предложение за промяна,‭ ‬заяви Рафаилов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.