Споделената отговорност от всички участващи в транспорта на животни би допринесла значително за по-доброто прилагане на мерките за хуманно отношение към тях. Това коментира заместник-министърът на земеделието и храните Крум Неделков при посещението на Анкетната комисия за защитата на животните по време на транспортиране (ANIT) към Европейския парламент (ЕП) на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“.

Той представи пред делегацията основната дейност на официалните ветеринарни лекари (ОВЛ) при износ на пратки живи животни през граничния пункт.

Партньорското посещение от ANIT на ГКПП Капитан Андреево имаше за цел запознаване с прилагането на Регламент (ЕО) 1/2005 от ОВЛ на терен и проблемите, които срещат в хода на контрола.

По време на дискусията бяха обсъдени добри практики, като например намаляване на гъстотата на натоварените животни в превозното средство с 30% през летните месеци. В процеса на коментиране прилагането на Регламента беше отчетено, че е необходимо прецизиране на текста по отношение на изискването - транспортните средства да бъдат снабдени с достатъчно количество фуражи, за да се задоволяват нуждите на животните по време на пътуването.

Съгласно настоящите изисквания превозвачите следва да разполагат с фураж за изхранване на животните за цялото пътуване, вместо това превозвачът би могъл да предостави на ОВЛ преди одобряване на пътуването план за набавянето на фураж, в случай на нужда, в това число и на територията на трети държави.

 

Представителите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), които придружаваха делегацията по време на посещението информираха, че в периода 2017 – 2020 година, пратките с живи животни, преминали през „Капитан Андреево“ са намалели с около 60 процента. През 2017 година са проверени над 5300 пратки, а през 2020 година – около 2050. Драстично са намалели и установените и докладвани до ЕК нарушения – от 190 през 2017, до 6 през 2020 година.

Делегацията имаше възможност да посети и пункт за почивка в непосредствена близост до „Капитан Андреево“. Ветеринарният лекар, обслужващ животните в пункта за почивка, заедно с персонала, който работи в него, подробно запознаха присъстващите с процедурата по пристигането на пратка, разтоварването за 24-часова почивка и товаренето ѝ.

В момента на визитата, в пункта за почивка изчакваше един животновоз с животни за трета страна. Шофьорът на камиона се присъедини към дискусията и също отговори на зададените му от евродепутатите въпроси.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.