От Областната дирекция на МВР - Варна съобщиха, че на 09.03.2021 г., около 20:00 ч., в магазин на бул. „Вл. Варненчик“, непосредствено след кражба на хранителни и козметични продукти, е задържана 29-годишна жена от Варна.

При задържането е установено, че лицето е обявено за издирване, с влязла в сила присъда. Образувано е досъдебно производство, вещите, предмет на деянието, са приобщени към материалите по делото, а лицето е приведено в затвора в Сливен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.