Две години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим на изтърпяване е наказанието за 28-годишния Николай Тодоров. Той се призна за виновен в извършване на грабеж при условията на опасен рецидив, като подписа споразумение с прокуратурата и го внесе в съда за одобрение.
Грабежът бил извършен на 13.08.2021 г в хазартна зала в Девня. Дегизиран с перука и автомат, Николай нахлул в помещението и успял със заплахи да отнеме 400 лева.
За престъплението в НК е предвиденото наказание „лишаване от свобода" от 5 до 15 години, като същото е тежко по смисъла на закона.
От справката за съдимост на 28-годишния мъж е видно, че той е осъждан над 20 пъти за престъпления от общ характер.
След като разгледа споразумението, Варненският окръжен съд прецени, че предложеното наказание от 1 година и 6 месеца затвор е прекалено занижено. Съдът се възползва от правото си да предлага промени и поиска увеличаване на наказанието до 2 години „лишаване от свобода“ при строг режим. Страните приеха промяната, след което Николай Тодоров подписа споразумението. Варненският окръжен съд прецени, че в този си вид, същото не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено.
Той следва да плати и направените по наказателното производство разноски в размер на 1061,31 лева в полза на Държавата.
Постановеният съдебен акт е окончателен и има последици на влязла в сила присъда.

28-годишният Николай Тодоров от Девня, осъждан над 20 пъти за престъпления от общ характер, получи нова присъда от две години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието си.

Призна се за виновен в извършване на грабеж при условията на опасен рецидив, като подписа споразумение с прокуратурата и го внесе в съда за одобрение.

Грабежът бил извършен на 13.08.2021 г в хазартна зала в Девня. Дегизиран с перука и автомат, Николай нахлул в помещението и успял със заплахи да отнеме 400 лева.

За престъплението в НК е предвиденото наказание „лишаване от свобода" от 5 до 15 години, като същото е тежко по смисъла на закона.

След като разгледа споразумението, Варненският окръжен съд прецени, че предложеното наказание от 1 година и 6 месеца затвор е прекалено занижено. Съдът се възползва от правото си да предлага промени и поиска увеличаване на наказанието до 2 години „лишаване от свобода“ при строг режим.

Страните приеха промяната, след което Николай Тодоров подписа споразумението. Варненският окръжен съд прецени, че в този си вид, същото не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено.

Той следва да плати и направените по наказателното производство разноски в размер на 1061,31 лева в полза на Държавата.
Постановеният съдебен акт е окончателен и има последици на влязла в сила присъда.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.