„Българската литература като световна литература“ е предизвикателно заглавие, но вярно. В това ни убеждава новият сборник – първи по рода си, който разказва за нашата литература на английски език. Съставители са Михаела Харпър и Димитър Камбуров.

Книгата не е история на литературата ни, а възможно най-понятно и стегнато разглежда „ключови аспекти и прояви на българската литература от 20 и 21 век“. Сборникът е важна стъпка към това да бъдат разширени знанията за нея отвъд границите на страната, да се промени мисленето за нея като за местна литература за „вътрешна употреба“.

Томът обединява текстове на изследователи на българската литература и култура, изтъкнати писатели и преводачи. Той поставя българската литература в различни контексти и търси мястото ѝ в географията на световната, съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.